Sale Collection

Fabric

Filter by

Filter by

From
To
22 products

Introducing our Horsehair Bags

Embrace the allure of timeless elegance with our exquisite collection of horsehair bags. Crafted with utmost care and precision, these bags are a testament to our commitment to producing stylish and modern accessories.

Harnessing the remarkable qualities of horsehair fabric, each bag encapsulates durability, stiffness, and resilience. Delve into the legacy of this remarkable material, cherished for centuries for its exceptional properties.

Traditionally, horsehair fabric was meticulously crafted by weaving or felting the long, coarse hairs from the majestic manes and tails of horses. Today, our horsehair bags embrace a harmonious blend of horsehair and other luxurious fibers, such as silk, cotton, or synthetics, elevating their characteristics to new heights, ensuring they are perfectly suited for diverse purposes.

The versatility of horsehair fabric knows no bounds. Widely recognized in upholstery, it adorns high-end furniture and plays a vital role in mattress production, imparting firmness and resiliency. In the world of fashion, horsehair fabric finds its place in the creation of elegant hats, structured corsets, and tailored garments. Furthermore, our exquisite handbags and belts owe their distinctive charm to the artistry of horsehair.

Not only is horsehair fabric cherished for its functionality, but it also mesmerizes with its aesthetic allure. Radiating a unique sheen, our horsehair bags can be adorned in a spectrum of captivating colors. The natural variations within the horsehair strands imbue each bag with a one-of-a-kind texture and pattern, elevating them to wearable works of art.

Immerse yourself in the enchanting world of horsehair fabric, where strength meets sophistication, and style knows no limits. Experience the unmatched beauty and allure of our horsehair bags, designed to make a statement that transcends time and trends.

KUTNU İPEĞİ

Türkiye’nin Gaziantep şehrine özgü bir kumaş türüdür. Gaziantep’in tarihi ve kültürel mirasının önemli bir parçasıdır. .Gaziantep’ten  Hatay çevresine yayılabilen kutnu atölyeleri ve kutnu kumaş mağazaları, bu değerli el sanatını sürdürmek ve tanıtmak amacıyla faaliyet göstermektedir

Kutnu, Osmanlı İmparatorluğu döneminde özellikle saraylarda ve zengin ailelerde kullanılan değerli bir kumaş idi, halk edebiyatında türkülerde de kendine yer edinen bir dokuma türüdür. Genellikle pamuklu veya ipekli ipliklerden dokunur, renk ve desenler iplikleri boyama veya dokuma aşamasında oluşturulur. Kutnunun karakteristik özelliklerinden biri, kumaşın üzerinde geometrik desenlerin ve çizgilerin bulunmasıdır. El dokumasıyla üretilen kutnu ipekleri, ince ve hafif bir dokuya sahiptir. Son yıllarda geleneksel motiflere pek çok modern yorum da katılmış bunun yanında dokumanın özü  hassas biçimde korunmuştur.

Kutnu kumaşları, elbiselerden çanta ve aksesuarlara kadar geniş bir ürün yelpazesinde kullanılmaktadır. . Türkiye için  değerli bir kültür ürünü olan Kutnu kumaşı moda endüstrisinde eskimeyen yeni olarak varlığını sürdürecektir.